1. Iesniegums par politiku
  1.1 Šī politika pieņemta, lai nodarbotos ar mūsu biznesu godīgi un ētiski. Mēs pielietojam “nulles līmeņa iecietības” pieeju attiecībā uz kukuļņemšanu un korupciju un apņemamies rīkoties profesionāli, godīgi un apzinīgi visās mūsu biznesa attiecībās un mijiedarbībās, kas saistītas ar mūsu biznesu, ieviešot un pielietojot efektīvas kukuļņemšanas un korupcijas apkarošanas sistēmas.
  1.2 Mēs ievērosim visus likumus, kas skar kukuļņemšanas un korupcijas apkarošanu, visās jurisdikcijās, kur mēs darbojamies.
 2. Par šo politiku
  2.1 Šīs politikas mērķis ir:
  (a) noteikt mūsu pienākumu un pienākumu tiem, kas strādā mūsu labā, ar mums vai mūsu vārdā, mūsu pozīcijas ievērošanas un atbalstīšanas jomā attiecībā uz kukuļņemšanas un korupcijas apkarošanu; un
  (b) sniegt informāciju un rekomendācijas tiem, kas strādā mūsu labā, ar mums vai mūsu vārdā, lai atpazītu un apkarotu kukuļņemšanu un korupciju.
  2.2 Kukuļa piedāvāšana, solīšana, došana, lūgšana vai ņemšana ir krimināls noziegums. Personas, kas atzītas par vainīgajām, var būt sodītas ar brīvības atņemšanu un/ vai sodanaudu. Ja mēs nespēsim novērst kukuļņemšanu, mēs varam saskarties ar sodanaudu, dalības iespējas izslēgšanu tenderos valsts līgumu noslēgšanai un kaitējuma radīšanu mūsu reputācijai. Tāpēc mūsu attieksme pret mūsu saistībām ir ļoti nopietna.
  2.3 Šīs politikas tekstā “trešā persona” nozīmē jebkuru fizisku personu vai organizāciju, ar kuru jūs kontaktējaties sava darba procesā ar mums, un iekļauj faktiskos un potenciālos klientus, pasūtītājus, piegādātājus, izplatītājus, darījuma partnerus, aģentus, konsultantus, valsts un sabiedriskās institūcijas, tajā skaitā to konsultantus, pārstāvjus un amatpersonas, politiķus un politiskās partijas.
 3. Kam ir jāievēro šī politika?
  Šī politika izplatās uz visām personām, kas strādā mūsu labā, ar mums vai mūsu vārdā jebkurā veidā, ieskaitot visu līmeņu darbiniekus, direktorus, amatpersonas, nolīguma darbiniekus, komandējumos esošos darbiniekus, brīvprātīgos, praktikantus, aģentus, darbuzņēmējus, dīlerus, ārējos konsultantus, trešo personu pārstāvjus un darījuma partnerus, finansējošās personas vai jebkuras citas personas, kas saistītas ar mums, lai kur tās atrodas.
 4. Kas atbild par šo politiku?
  4.1 Mūsu direktoru padome ir vispārēji atbildīga par šīs politikas atbilstības nodrošināšanu mūsu tiesiskajiem un ētikas pienākumiem, kā arī par tās ievērošanu no tās puses, kas atrodas mūsu kontrolē.
  4.2 Vadība visos līmeņos uzņemas atbildību par šīs politikas izpratnes un ievērošanas nodrošināšanu padotajiem, un par attiecīgas pienācīgās un regulārās apmācības nodrošināšanu.
 5. Ko nozīmē kukuļņemšana un korupcija?
  5.1 “Kukuļņemšana” nozīmē jebkuru finansiālo vai citu priekšrocību piedāvāšanu, nodrošināšanu, sniegšanu vai pieņemšanu ar mērķi modināt saņēmēju vai jebkuru citu personu rīkoties nepienācīgā veidā, izpildot savas saistības vai ar mērķi apbalvot par nepienācīgām darbībām, vai tiem gadījumiem, kad saņēmējs rīkotos nepienācīgā veidā, saņemot priekšrocības.
  5.2 Priekšrocības iekļauj naudu, dāvanas, aizdevumus, iekasējumus, viesmīlības izteikumus, pakalpojumus, atlaides, līguma noslēgšanu un jebkuras citas vērtības.
  5.3 Persona rīkojas nepienācīgā veidā, kad tā rīkojas nelikumīgi, neētiski, pretrunā ar gaidāmo apzinīgumu un taisnīgumu, vai kad tā ļaunprātīgi izmanto stāvokli. Nepienācīgas darbības var attiecināt pie jebkurām biznesa vai profesionālajām darbībām, valsts funkcijām, var rasties darba procesā vai citā jebkuras organizācijas darbības procesā, vai jebkura veida jebkuras organizācijas vārdā.
  5.4 Korupcija – tā ir uzticētās varas vai amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, ar mērķi saņemt personīgu labumu.

  Piemēri:

  Kukuļa piedāvājums: Jūs piedāvājat potenciālajam klientam biļetes uz lielu sporta pasākumu, bet tikai tajā gadījumā, ja viņš piekrīt sadarboties ar mums. Tas būtu noziegums, jo jūs sniedzat piedāvājumu, lai gūtu komerciālas un līguma priekšrocības. Mūs arī var atzīt par vainīgajiem, jo piedāvājums izteikts, lai mēs iegūtu darījuma iespējas. Ja potenciālais klients pieņem jūsu piedāvājumus, tas arī var būt noziegums. Kukuļa saņemšana: Piegādātājs dod darbu jūsu krustdēlam, bet liek saprast, ka tā vietā viņš sagaida, ka jūs izmantosiet savu ietekmi mūsu organizācijā tam, lai mēs turpinātu kārtot lietas ar viņu. Tāda veida piedāvājuma sniegšana ir noziegums no piegādātāja puses. Ja jūs pieņemat šāda vieda piedāvājumu, tas arī var būt noziegums, jo jūs izdarītu to, lai gūtu personīgas priekšrocības. Kukuļa došana ārvalstu amatpersonai: Jūs organizējat papildus atalgojuma izmaksu no uzņēmuma puses “par formalitāšu vienkāršošanu”, lai paātrinātu administratīvo procesu, tādu kā mūsu preču muitas attīrīšana. Noziegums kukuļdošanas veidā ārzemju amatpersonai notiek piedāvājuma sniegšanas brīdī. Jo to dara, lai iegūtu mums biznesa priekšrocības. Mūs arī var atzīt par vainīgajiem.

 6. Ko jūs nedrīkstat darīt
  Jūs (vai jebkura persona, kura rīkojas jūsu vārdā) nedrīkst pieļaut sekojošo:
  (a) maksājuma, dāvanas, viesmīlības izteikšanas vai biznesa priekšrocību gūšanas cerības izteikšanas vai atalgojuma par jau sniegtajām biznesa priekšrocībām došana, solīšana vai piedāvāšana;
  (b) dāvanu vai viesmīlības izteikšanas dāvināšana vai pieņemšana komerciālo pārrunu vai tendera procesa laikā, ja to var uztvert kā iedomāto, ar mērķi radīt ietekmi vai ar spēju ietekmēt šāda veida pārrunu vai tendera procesa rezultātu;
  (c) maksājuma, dāvanas vai viesmīlības izteikšanas pieņemšana no trešās personas, ja jūs zināt vai turat aizdomās to, ka tā vietā trešajai personai vai jebkurai citai personai tiks nodrošinātas biznesa priekšrocības;
  (d) viesmīlības izteikumu pieņemšana no trešās personas, kuri ir pārāk dāsni vai ekstravaganti izveidojušos apstākļos;
  (e) dāvanas piedāvāšana vai pieņemšana no valsts amatpersonām vai pārstāvjiem, vai politiķiem, vai politiskajām partijām;
  (f) cita cilvēka draudi vai atriebība, kurš attiecās no kukuļa došanas vai saņemšanas, vai kurš pauda bažas sakarā ar notikumiem, kuri attiecas uz šo politiku; vai
  (g) piedalīšanās jebkurās citās darbībās, kas var novest pie šīs politikas pārkāpšanas.
 7. Apbalvojumi par formalitāšu vienkāršošanu un “nelegālie maksājumi”
  7.1 Mēs nesniedzam un nepieņemam apbalvojumus par formalitāšu vienkāršošanu un jebkura cita veida “kukuļus”.
  7.2 Apbalvojumi par formalitāšu vienkāršošanu, kurus sauc arī par uzpirkšanu vai apbalvojumiem par paātrināšanu, parasti ir nelieli neoficiāli maksājumi, kurus veic, lai nodrošinātu vai paātrinātu parasto vai nepieciešamo darbību (kuru izpilda, piemēram, amatpersona).
  7.3 “Kukuļi” – tie, kā parasti, ir maksājumi apmaiņā pret biznesa pakalpojumu vai priekšrocībām.
  7.4 Jums jāizvairās no jebkurām darbībām, kuras var novest pie tā, ka mēs vai mūsu vārdā sniedz vai pieņem apbalvojumus par formalitāšu vienkāršošanu vai “kukuļus”, kā arī no jebkurām darbībām, kuras var paredzēt, ka tāds maksājums tiks sniegts vai pieņemts. Ja jūs lūdz veikt maksājumu mūsu vārdā, jums vienmēr jākontrolē maksājuma mērķis un pieprasāmās sniegto pakalpojumu vai preču cenas samērīgums. Jums vienmēr ir pienākums pieprasīt kvīti, kas satur informāciju par maksājuma pamatojumu. Ja jums rodas jebkuras aizdomas, bažas vai jautājumi saistībā ar maksājumu, jums ir pienākums ar tiem griezties pie mums.
 8. Dāvanas, viesmīlības izteikšana un izdevumi
  8.1 Šī politika atļauj saprātīgu un lietderīgu viesmīlības izteikšanu un pārstāvniecības pasākumu piedāvāšanu un saņemšanu no trešajām personām ar mērķi:
  (a) nodibināt vai uzturēt labas biznesa attiecības;
  (b) uzlabot vai atbalstīt mūsu imidžu vai reputāciju; vai
  (c) nodrošināt efektīvu mārketingu vai mūsu produktu un/ vai pakalpojumu sniegšanu.
  8.2 Dāvanu dāvināšana atļauta, ja tiek ievērotas šādas prasības:
  (a) ja to dara ne ar mērķi ietekmēt trešo personu, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmumu vai biznesa priekšrocības, kā arī ne ar dāvinājuma gūšanas mērķi par uzņēmuma vai biznesa priekšrocību sniegšanu vai saglabāšanu, kā arī ne ar mērķi veikt tiešo vai netiešo apmaiņu, lai gūtu labumu vai priekšrocības;
  (b) ja to dara mūsu vārdā, bet ne jūsu vārdā;
  (c) ja tādas dāvanas nesatur naudu vai tās ekvivalentus (piemēram, dāvanu sertifikātus vai kuponus);
  (d) ja tas piemērots apstākļos, kas iestājās, ņemot vērā dāvanu iemeslu, dāvināšanas laiku un vērtību;
  (e) ja to dara atklāti, bet ne apslēptā veidā; un
  (f) ja tas atbilst pielietojamai vietējai likumdošanai.
  8.3 Nedārgi reklāmas dāvinājuma produkti, tādi kā firmas kancelejas piederumi, ko iesniedz vai saņem no esošajiem klientiem, piegādātajiem vai biznesa partneriem, parasti, ir pieņemami.
  8.4 Zaudējumu, kas radās trešajai personai, kompensācija vai piedāvājuma kompensēt mūsu zaudējumus pieņemšana (piemēram, izdevumi, kas saistīti ar biznesa sanāksmi), parasti, nav uzskatāma par kukuli. Bet tajā pat laikā maksājums, kas pārsniedz faktiski radušos vai saprātīgos biznesa izdevumus (piemēram, ilgstošas dzīvošanas viesnīcā cenas kompensācija) nav pieņemams.
  8.5 Mēs ņemam vērā to, ka dažādās valstīs un reģionos prakse atšķiras, un to, kas var būt normāls un pieņemams vienā reģionā, var būt nepieņemams citā. Jebkuros apstākļos nepieciešams pārbaudīt dāvanas, viesmīlības izteikšanas vai maksājuma saprātīgumu un pamatotību. Vienmēr jāņem vērā pamatā esošie nodomi.
 9. Ziedojumi
  9.1 Mēs nesniedzam ziedojumus politiskajām partijām.
  9.2 Mēs sniedzam tikai labdarības ziedojumus, kuri ir likumīgi un ētiski saskaņā ar vietējo likumdošanu un praksi.
 10. Uzskaite
  10.1 Mums jākārto grāmatvedības uzskaite, kā arī jābūt attiecīgajam iekšējās kontroles mehānismam, kas dod iespēju noteikt trešajām personām veikto maksājumu pamatotības iemeslu.
  10.2 Jums ir jādeklarē un jāved rakstiska visu sniegto vai pieņemto viesmīlības izteikumu vai saņemto dāvanu uzskaite, attiecīgos ierakstus pārbauda vadība.
  10.3 Jums jāiesniedz visas zaudējumu kompensēšanas prasības, kas saistīti ar viesmīlības izteikšanu, dāvanām vai maksājumiem trešajām personām saskaņā ar mūsu zaudējumu kompensēšanas politiku, un jāreģistrē izdevumu iemesls.
  10.4 Visiem rēķiniem, apmaksas rēķiniem un citiem dokumentiem, kas saistīti ar attiecībām ar trešajām personām, ieskaitot piegādātājus un pasūtītājus, jāatbilst stingras precizitātes un pilnīguma prasībām. Rēķinus nedrīkst uzskaitīt “neoficiāli”, lai atvieglotu vai samazinātu maksājumus, kuri nav obligāti.
 11. Jūsu pienākumi
  11.1 Jums jāizlasa, jāsaprot un jāievēro šī politika.
  11.2 Kukuļņemšanas un citu korupcijas formu novēršana, atklāšana un paziņošana – tas ir visu to pienākums, kas strādā pie mums vai mūsu kontrolē. Jums jāizvairās no jebkurām darbībām, kas var novest pie šīs politikas pārkāpumiem vai paredzēt pārkāpumu.
  11.3 Jums jāpaziņo mums visīsākajā iespējamajā laikā, ja jūs uzskatāt vai turat aizdomās to, ka notika vai var notikt nākotnē kaut kas, kas ir pretrunā ar šo politiku. Piemēram, ja klients vai potenciālais klients piedāvā jums kaut ko, lai gūtu no jums biznesa priekšrocības, vai norāda uz to, ka nepieciešama dāvana vai maksājums, lai nodrošinātu darījumu vešanu ar viņu. Sīkāka informācija par brīdinājuma pazīmēm, kas var liecināt par kukuļņemšanu vai korupciju, norādīta clause 0 punktā.
 12. Kā izteikt bažas
  12.1 Jums ieteicams izteikt savas bažas, kas skar jebkuru problēmu vai aizdomas kukuļņemšanas vai korupcijas gadījumā, visagrākajā iespējamajā laika posmā.
  12.2 Ja jums piedāvā kukuli vai lūdz dot to, un ja jūs domājat vai jums ir aizdomas, ka radās vai var rasties kukuļņemšanas vai korupcijas gadījums, vai notika vai var notikt šīs politikas pārkāpums, jums jāpaziņo mums par to visīsākajā iespējamajā laikā.
 13. Informācija
  13.1 Par mūsu “nulles līmeņa iecietības” pieeju kukuļņemšanai un korupcijai ir jāinformē visi piegādātāji, apakšuzņēmēji un biznesa partneri pašā mūsu biznesa attiecību sākumā ar mums un nepieciešamības gadījumā nākotnē.
 14. Šīs politikas pārkāpšana
  14.1 Jebkurš darbinieks, kas pieļauj šīs Politikas pārkāpumus, var saņemt disciplināro sodu, kas var novest pie atbrīvošanas no darba par pārkāpumu vai rupju disciplīnas pārkāpumu.
  14.2 Mēs varam pārtraukt mūsu attiecības ar citām personām un organizācijām, kas strādā ar mums vai mūsu vārdā, ja tās pieļauj šīs politikas pārkāpšanu.
 15. Potenciālā riska scenāriji: brīdinājuma pazīmes
  Zemāk norādīts iespējamo brīdinājuma pazīmju saraksts, kuras var rasties jūsu darba laikā ar mums un kuras var radīt bažas saistībā ar dažādiem kukuļņemšanas un korupcijas apkarošanas likumiem. Šis saraksts nav izsmeļošs un paredzēts ilustratīviem mērķiem.
  Ja jūs saskaraties ar jebkurām no šāda veida pazīmēm jūsu darba laikā ar mums, jums ir pienākums nekavējoties paziņot mums par to:
  (a) jums kļūst zināms, ka trešā persona piedalās vai bija apsūdzēta par dalību nepienācīga veida biznesa praksēs;
  (b) jūs uzzināt, ka trešajai personai ir kukuļdevēja vai kukuļu pieprasītāja reputācija vai “pieeju zinātāja” reputācija attiecībā uz ārzemju amatpersonām;
  (c) trešā persona uzstāj, lai saņemtu komisijas dāvinājumu vai apmaksu par pakalpojumiem līdz saistību uzņemšanas par līguma parakstīšanu ar mums vai līdz valsts funkciju vai procesu izpildei mums;
  (d) trešā persona pieprasa apmaksu skaidrā naudā un/vai atsakās parakstīt oficiālo vienošanos par komisijas atalgojumu vai apmaksu par pakalpojumiem vai atsakās piestādīt apmaksas rēķinu vai apmaksas kvīti;
  (e) trešā persona pieprasa, lai apmaksa tiktu veikta valstī vai ģeogrāfiskajā vietā, kas atšķiras no tās, kur trešā persona dzīvo vai veic darbības;
  (f) trešā persona lūdz izdarīt negaidītu papildus apmaksu vai komisijas atalgojumu par pakalpojumu sniegšanas “vienkāršošanu”;
  (g) trešā persona pieprasa dāsnas dāvanas vai izklaides pasākumus pirms pārrunu sākuma vai turpināšanas saskaņā ar līgumu vai pirms pakalpojumu sniegšanas;
  (h) trešā persona lūdz veikt maksājumu, nepievēršot uzmanību iespējamajiem tiesību pārkāpumiem;
  (i) trešā persona lūdz jūs piedāvāt darbu vai kaut kādas citas priekšrocības draugam vai radiniekam;
  (j) jūs saņemat apmaksas rēķinu no trešās personas, kurš liekas par neatbilstošu standartam vai ir specifiskā veidā sastādīts;
  (k) trešā persona uzstāj, lai izmantotu papildus vienošanās, vai atsakās izteikt saskaņotos nosacījumus rakstiskā veidā;
  (l) trešā persona lūdz vai pieprasa izmantot aģenta, starpnieka, konsultanta, izplatītāja vai piegādātāja pakalpojumus, kuri parasti netiek izmantoti vai mums nav saprotami; vai
  (m) trešā persona piedāvā jums neparastu dāsnu dāvanu vai dāsnus viesmīlības izteikumus.